آکادمی موسیقی ملوتیروژ

برگزاری آزمون مدارک رسمی ترینیتی کالج لندن

فرصتی بینظیر برای آینده شما

[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”پشتیبانی کامل” title_tag=”h3″ title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” custom_icon=”541″ title_color=”#ffffff”]

همراهی در تمامی مراحل

[/cdb_icon_box_2]

[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”حضوری و غیر خضوری” title_tag=”h3″ title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” custom_icon=”548″ title_color=”#ffffff”]

تنوع دوره های آموزشی

[/cdb_icon_box_2]

[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”اعتبار بالا” title_tag=”h3″ title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” custom_icon=”549″ title_color=”#ffffff”]

سریع ترین راه اخذ پذیرش

[/cdb_icon_box_2]

ثبت نام آزمون های 2020 - 2021 کالج لندن

[cdb_button title=”ثبت نام آزمون!” size=”md” align=”center” link=”url:%23|||” css=”.vc_custom_1570695126046{margin-top: 40px !important;}”]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-small” title=”آزمون های تئوری موسیقی” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1570696169296{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;background: #2eba90 url(https://melotiroj.academy/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” title_color=”#ffffff” link=”url:http%3A%2F%2Fmelotiroj.academy%2Fhome4%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-small” title=”آزمون های Vocal” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1570694977592{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;background: #50b541 url(https://melotiroj.academy/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” title_color=”#ffffff” link=”url:http%3A%2F%2Fmelotiroj.academy%2Fhome4%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-small” title=”آزمون های گیتار” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1570694955435{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;background: #f08d10 url(https://melotiroj.academy/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” title_color=”#ffffff” link=”url:http%3A%2F%2Fmelotiroj.academy%2Fhome4%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”icon-font” icon_position=”top” icon_type=”normal” icon_size=”icon-box-small” title=”آزمون های پیانو” title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” css=”.vc_custom_1570894054948{border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 35px !important;padding-bottom: 35px !important;background: #ef5769 url(https://melotiroj.academy/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: repeat !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” title_color=”#ffffff” link=”url:http%3A%2F%2Fmelotiroj.academy%2Fhome4%2F|title:%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|”][/cdb_icon_box_2]
[cdb_section_heading title=”Trinity College of London” subtitle=”آزمونهای پیانو” title_color=”#631758″]
[cdb_button title=”دیگر آزمون های پیانو” size=”sm” align=”right” link=”url:%23|title:%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7||” color=”#abb4bb”]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”آزمون پیانو Grade 3″ title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” link=”url:%23|||” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1570700560883{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background: #1b9bb5 url(https://melotiroj.academy/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”587″][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”آزمون پیانو Grade 2″ title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” link=”url:%23|||” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1570694738786{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background: #eab300 url(https://melotiroj.academy/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”566″][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”آزمون پیانو Grade 1″ title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” link=”url:%23|||” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1570700529405{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background: #8224e3 url(https://melotiroj.academy/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”589″][/cdb_icon_box_2]
[cdb_section_heading title=”Trinity College of London” subtitle=”آزمون های گیتار” title_color=”#631758″]
[cdb_button title=”دیگر آزمون های گیتار” size=”sm” align=”right” link=”url:%23|title:%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7||” color=”#abb4bb”]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”آزمون گیتار Grade 3″ title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” link=”url:%23|||” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1570700742950{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background: #707b7d url(https://melotiroj.academy/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”587″][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”آزمون گیتار Grade 2″ title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” link=”url:%23|||” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1570700664473{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background: #ef5769 url(https://melotiroj.academy/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”566″][/cdb_icon_box_2]
[cdb_icon_box_2 icon_style=”image” icon_position=”top” icon_size=”icon-box-small” title=”آزمون گیتار Grade 1″ title_text_transform=”” title_text_font_weight=”700″ title_text_font_align=”center” link=”url:%23|||” title_color=”#ffffff” css=”.vc_custom_1570700642404{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background: #00b530 url(https://melotiroj.academy/wp-content/uploads/2019/04/ezgif.com-webp-to-png.png?id=544) !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}” custom_icon=”589″][/cdb_icon_box_2]

ثبت نام آزمون های 2020 - 2021 کالج لندن

[cdb_button title=”ثبت نام آزمون!” size=”md” align=”center” link=”url:%23|||” css=”.vc_custom_1570695126046{margin-top: 40px !important;}”]